پرسش شماره 4

پرسش: بنظرت کدامیک از خصوصیات من می تواند دردسر ساز شود؟

تحلیل:

این سوال بدین جهت مورد نیاز است که متوجه بشویم آیا طرف مقابل ما را به خوبی شناخته؟ و اینکه بدانیم فرد با پذیرش جنبه های دردسر ساز به جلو آمده یا خیر. یادمان باشد هیچکس کامل نیست.

از طرفی همیشه قبل از ازدواج باید به خصوصیات دردسر ساز یکدیگر آگاه باشیم. با شناخت کافی ریسک دلسردی پس از ازدواج کاهش داده می شود.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی