بنظرت چقدر شبیه خانواده ات هستی؟

با این سوال می توان به شیوه ای غیر مستقیم در مورد خانواده فرد اطلاعات بدست آورد. معمولا اگر پرسیده شود خانواده ات چگونه هستند، افراد خیلی کلی پاسخ می دهند که خوب هستند و یا بد نیستند.

اما اینگونه جواب های کاملتری دریافت می شود.

پرسش شماره 1

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی