تجسم کنید مهمترین اتفاق مثبت زندگیتان، هرگز رخ نداده بود. این تجسم و کم کردن ذهنی از مسائل محبوب زندگیتان به شما کمک می کند قدر آنها را بیشتر بدانید و شما را در لحظه کنونی شادتر و خشنودتر می سازد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی