هر چه کودک را بیشتر بغل کرده، نوازش کرده و با او صحبت شود و محیط اطرافش متنوع تر باشد، در آینده قدر تاب و تحملش بیشتر شده و بهتر با هیجان های منفی و مشکلات جسمی تطابق پیدا کرده و در دوران بلوغ استرس های شدید را بهتر تحمل می کند. هر چه تحریکات هیجانی مثبت بیشتری به کودک داده شود، ارتباط سلول های دستگاه عصبی او غنی تر خواهد شد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی