یکی از روش های موثر و مثبت برای شادمانی، داشتن دوستان شاد است.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی