بررسی پرسش های دوران آشنایی (پرسش 9)

پرسش شماره 9:

احمقانه ترین کاری که در حق کسی که دوستش داشته ای انجام داده ای چه بوده است؟

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی