تمرین زیاد و سخت، ممکنه همیشه نتیجه اش موفقیت نباشد اما هیچ وقت نتیجه اش حسرت نیست.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی