بیایید در سال جدید با باورهای سمی خداحافظی کنیم.

  • باور اینکه قربانی هستیم.
  • باور به اینکه می توانیم دیگران را تغییر دهیم.
  • باور به اینکه دیگران خوشبخت تر هستند.
  • باور به اینکه مشکل من، سخت ترین مشکل دنیا است
  • باور به اینکه دیگران باید مطابق انتظار ما رفتار کنند.
  • اینکه همیشه لازم است ثابت کنیم که ما درست می گوییم و حق با ماست.
  • نگران بودن درباره اینکه دیگران در مورد ما چه فکری می کنند.
  • باور به اینکه دیگر از من گذشته است.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی